x
Šriftas:  
Fonas/spalva:  
Iliustracijos:  
Šiuo metu esantis baseino ir sporto klubo užimtumas: 11%
Kviečiame registruotis į vaikų vasaros mokymo plaukti grupes.

Gegužės 25 d. (šeštadienį) 10:30 - 12:00 val. keturiuose plaukimo takeliuose vyks penkiakovės varžybos

Registracija į vaikų vasaros plaukimo pamokas

Registracija į vasaros vaikų plaukimo pamokas

Registraciją atlikti gali tik asmenys, sulaukę 18 metų bei turintys Fabijoniškių baseino lankytojo asmeninę paskyrą su nurodytu atsiskaitomosios sąskaitos numeriu elektroninei sąskaitai suformuoti.
Jei jau turite savo asmeninę paskyrą ar esate anksčiau įsigiję mūsų paslaugų, prisijunkite.
Jei asmeninės paskyros dar neturite, užsiregistruokite ir suveskite visus privalomus duomenis.
Vaikų vasaros plaukimo pamokos
I pamaina, 2024 m. liepos 01 - liepos 11 d.
 • 7-16 m. amžiaus grupės
 • 8 plaukimo treniruotės
 • Plaukimo pamokų kaina: 69.00 €
ĮSIGYTI ›
Vaikų vasaros plaukimo pamokos
II pamaina, 2024 m. liepos 15 - liepos 25 d.
 • 7-16 m. amžiaus grupės
 • 8 plaukimo treniruotės
 • Plaukimo pamokų kaina: 69.00 €
ĮSIGYTI ›

PATVIRTINTA
Direktoriaus
2024 m. balandžio 10 d.
įsakymu Nr. AV-10/04/2024
Dėl tipinių įstaigos naudojamų
sutarčių redakcijos patvirtinimo

PASLAUGŲ  SUTARTIS
Nr.
Data

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Paslaugų teikėjas

Pavadinimas

VšĮ „Active Vilnius”

Įstaigos kodas

302682862

Paslaugų teikimo adresas

S. Nėries g. 45A, Vilnius

Paslaugų teikėjo interneto svetainė

fabijoniskiubaseinas.lt

Tel. Nr.

+370 5 203 4815

El. p.

info@fabijoniskiubaseinas.lt

Banko sąskaitos rekvizitai

A. s. Nr. LT823500010001398558, ,,Paysera LT“ UAB, banko kodas 35000

Atstovas

Padalinio vadovas Donatas Balandis

Paslaugų mokėtojas

Vardas

 

Pavardė

 

Gimimo data

 

Gyv. adresas

 

Tel. Nr.

 

El.p.

 

Banko sąskaitos Nr.

 

Paslaugų klientas

Vardas

 

Pavardė

 

Gimimo data

 

Gyv. adresas

 

Tel. Nr.

 

El. p.

 

NARYSTĖS SĄLYGOS

Paslaugų teikimo plano pavadinimas

Vasaros vaikų plaukimo pamokos 8 kartai

Priklausančios paslaugos

Grupinės vaikų plaukimo pamokos su treneriu 45 min

Narystės aktyvavimo diena

 

Narystės galiojimo terminas

 

Kaina

69 Eur

Suteikiamos nuolaidos dydis

negalimas

Perrašymas kitam klientui

negalimas

Paslaugų mokėtojo sutikimas dėl E. sąskaitos naudojimo

Jeigu Paslaugų mokėtojo pasirinktas atsiskaitymo už Paslaugas būdas yra E. sąskaita, Paslaugų mokėtojas, pasirašydamas Sutartį, sutinka gauti E. sąskaitas interneto banke. Informuojame, kad siekiant įvykdyti šį pasirinkimą, Paslaugų mokėtojo aukščiau Specialiosiose sąlygose nurodyti asmens duomenys turės būti perduoti E. sąskaitos pateikėjui, jo mokėjimo paslaugų teikėjui bei tarpininkui.

 

Paslaugų teikėjo vardu:

Paslaugų mokėtojas:

Padalinio vadovas Donatas Balandis

 

____________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

BENDROSIOS SĄLYGOS

 

 1. SĄVOKOS
  • Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:

Bendrosios sąlygos – reiškia neatsiejamą Sutarties sudėtinę dalį, kurioje nustatomos bendros visiems Klientams taikomos Paslaugų teikimo sąlygos;

Klientas – reiškia asmenį iki 18 metų, kuris naudojasi Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis pagal su paslaugų teikėju Paslaugų mokėtojo sudarytą Sutartį;

Narystės galiojimo terminas – reiškia visą naudojimosi Paslaugomis laikotarpį, nurodytą Specialiose sąlygose;

Paslaugos – reiškia Paslaugų teikėjo siūlomas paslaugas, kurias sudaro vaikų mokymo plaukti su treneriu grupinio plaukimo treniruotės, kurios yra teikiamos konkrečioje Paslaugų teikimo vietoje;

Paslaugų mokėtojas –  reiškia asmenį, kuris yra Kliento teisėtas atstovas pagal įstatymą ir Kliento vardu sudaro sutartį ir atsiskaito su Paslaugos teikėju už Paslaugos teikėjo Klientui suteiktas Paslaugas;

Paslaugų mokestis – reiškia Paslaugų Mokėtojo mokėtiną sumą Paslaugų teikėjui per kalendorinį mėnesį už suteiktas Paslaugas;

Paslaugų teikėjas – reiškia VŠĮ „Active Vilnius“, juridinio asmens kodas 302682862, buveinės adresas S. Nėries g. 45 A, Vilnius;

Specialiosios sąlygos – reiškia neatsiejamą Sutarties sudėtinę dalį, kurioje apibrėžiamos Klientui taikomos Paslaugų teikimo sąlygos ir Kliento pasirinkimai;

Sutartis – reiškia šią Sutartį tarp Paslaugų mokėtojo ir Paslaugų teikėjo, kuria teikiamos paslaugos Klientui ir kurią sudaro Specialiosios sąlygos ir Bendrosios sąlygos, su visais jos priedais, pakeitimais ir papildymais;

Šalys – reiškia Klientą, Paslaugų mokėtoją ir Paslaugų teikėją kartu;

Taisyklės – reiškia Vidaus tvarkos taisykles, patalpintas Paslaugų teikėjo interneto svetainėje.

 1. SUTARTIES DALYKAS
  • Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais suteikti Klientui Paslaugas pagal Kliento pasirinktą paslaugų planą, o Paslaugų mokėtojas įsipareigoja tinkamai ir laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju šioje Sutartyje nustatyta tvarka.
  • Esant neatitikimų tarp Sutartį sudarančių dokumentų, nustatoma tokia jų viršenybė: pirma, Specialiosios sąlygos, antra, Bendrosios sąlygos.
  • Paslaugų mokėtojas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad:
   • prieš jam sudarant Sutartį Paslaugų teikėjas suteikė jam išsamią ir suprantamą informaciją apie teikiamų Paslaugų prigimtį, specifiką, teikimo sąlygas, kainą, teikimo terminus, išaiškino Paslaugų mokėtojui Šalių atsakomybę už netinkamą Sutarties vykdymą, suteikė kitą Paslaugų mokėtojo apsisprendimui sudaryti Sutartį reikalingą / reikšmingą informaciją;
   • tinkamai pats ar pasitelkdamas gydytojų pagalbą įvertino Kliento sveikatos būklę, pastaroji yra tinkama Kliento pasirinktų Paslaugų gavimui, turi (jei tokie yra reikalingi) visus reikiamus sveikatos priežiūros įstaigų/ gydytojų leidimus, suderinimus, sutikimus Kliento pasirinktoms paslaugoms, todėl nėra jokių su Kliento sveikata susijusių aplinkybių, dėl kurių Klientas negalėtų naudotis Paslaugomis.
 1. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
  • Paslaugų teikėjo įsipareigojimai:
   • Paslaugas teikti kokybiškai visą narystės galiojimo terminą, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus;
   • Užtikrinti kokybišką Kliento ugdymą;
   • Užtikrinti Kliento priežiūrą, saugą, sveikatą ir žalingų įpročių prevenciją treniruočių metu;
   • Teikti Kliento teisėtiems atstovams pagal įstatymą informaciją apie Kliento ugdymosi pasiekimus;
   • Siekti sąveikos ir abipusio supratimo dėl Kliento ugdymo;
   • Laikytis konfidencialumo. Užtikrinti Kliento duomenų saugumą, privatumą, neatskleisti ir neviešinti informacijos apie nepilnamečius ir jų šeimas ar teisėtus atstovus pagal įstatymą žiniasklaidai bei kitiems tretiesiems asmenims;
   • Teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti ir užtikrinti tinkamą asmens duomenų, kuriuos pateikia Paslaugų mokėtojas, apsaugą.
  • Paslaugų teikėjas turi teisę:
   • Apriboti Paslaugų teikimą šioje Sutartyje ir Paslaugų teikėjo Taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka;
   • Nustatyti minimalų naudojimosi paslaugomis laikotarpį;
   • Kaupti ir tretiesiems asmenims, užsiimantiems skolos išieškojimo veikla, perduoti duomenis apie laiku neatsiskaičiusį Paslaugų mokėtoją, kuris yra nesumokėjęs už 1 (vieno) mėnesio ir daugiau paslaugas.
   • Pareikalauti iš paslaugų mokėtojo atlyginti visas su skolos administravimu ir išieškojimu susijusias išlaidas.
   • Uždaryti Baseiną dėl atliekamų darbų, varžybų, treniruočių, šventinių dienų bei kitais nenumatytais atvejais. Tokiomis dienomis klientams paslaugos nebus suteikiamos, klientai apie tai bus iš anksto informuojami Paslaugų teikėjo interneto svetainėje. Už laikotarpį, kuriuo nebus galima naudotis Baseino paslaugomis, nebus grąžinami pinigai, narystės trukmė nepratęsiama.
  • Paslaugų mokėtojas įsipareigoja:
   • Laikytis Sutarties ir Paslaugų teikėjo Taisyklėse nustatytų sąlygų;
   • Atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje nustatyta tvarka;
   • Ne vėliau nei prieš pirmą treniruotę, po to, kai Paslaugų mokėtojas atsiskaito už paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka, nupirkti Klientui nario lustinę apyrankę už papildomą mokestį;
   • Užtikrinti, kad Klientas naudotis Paslaugomis ne trumpiau nei minimalų naudojimosi Paslaugomis laikotarpį (jeigu pasirinkus atitinkamą planą yra nustatytas minimalus paslaugos naudojimosi laikotarpis);
   • Pateikti Paslaugų teikėjui teisingą informaciją ir dokumentus;
   • Esant įsiskolinimui, atlyginti Paslaugų teikėjui visas su skolos administravimu ir išieškojimu susijusias išlaidas;
   • Informuoti raštu Paslaugų teikėją apie savo duomenų, nurodytų šios Sutarties Specialiosiose sąlygose, pasikeitimą ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas. Paslaugų mokėtojui neinformavus Paslaugų teikėjo apie savo kontaktinių duomenų, nurodytų šios Sutarties preambulės dalyje, pasikeitimą, yra laikoma, kad duomenys, pateikti šios Sutarties preambulėje, yra teisingi ir visa korespondencija, siunčiama nurodytais kontaktais, yra laikoma tinkamai įteikta praėjus Sutartyje nustatytam terminui;
   • Suteikti reikalingą informaciją apie Klientą ir jo sveikatą: Paslaugų mokėtojas patvirtina, kad Klientas gali sportuoti ir turi gydytojų leidimą (jokių pažymų pristatyti nereikia);
   • Užtikrinti, kad Klientas laikysis Taisyklių;
   • Kliento padarytą žalą Paslaugų teikėjui ar Paslaugų teikėjo turtui atlyginti LR įstatymų nustatyta tvarka.
   • Užtikrinti Kliento punktualų ir reguliarų treniruočių lankymą;
   • Ugdyti Kliento pagarbą bendraamžiams, vyresniems bei Paslaugų teikėjo bendruomenės nariams;
  • Klientas įsipareigoja:
   • Nustatytu laiku lankyti treniruotes pagal pasirinktą plaukimo laiką ir dienas;
   • Laikytis Paslaugų teikėjo patvirtintų Taisyklių;
   • Gerbti trenerius, kartu sportuojančius asmenis, baseino darbuotojus;
   • Tausoti baseino įrangą ir inventorių;
   • Nevartoti draudžiamų medikamentų (dopingo ir kt.), narkotikų, alkoholio, rūkalų (įskaitant elektronines cigaretes), energinių gėrimų ir kitų sveikatai kenksmingų medžiagų;
   • Nesimaudyti esant šioms sveikatos būklėms: sergant infekcinėmis ligomis; sergant konjunktyvitu, užkrečiamomis odos ligomis; esant alergiškam baseino dezinfekcinėms medžiagoms (chlorui ir kt.); turint atviras žaizdas, kraujuojant; esant apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų; esant sveikatos būklėms ar negalavimams, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui.
  • Paslaugų mokėtojas Supranta ir Sutinka, kad:

3.5.1. Esant reikalui, baseino sveikatos priežiūros specialistas (-ė)/ treneris (-ė), suteiktų Klientui medicininę pagalbą, nepažeisdamas Kliento orumo ir privatumo patikrintų higieną;

3.5.2. Treneris gali turėti fizinį kontaktą su Klientu, siekdamas užtikrinti saugumą, mokydamas jį judesio technikos.

 1. ATSISKAITYMO TVARKA
  • Už teikiamas paslaugas Klientas atsiskaito su Paslaugų teikėju avansu, t. y. Klientas apmoka iš karto už visą laikotarpį pasirinktinai, priklausomai nuo pasirinkto paslaugų teikimo plano. Šis pasirinkto plano laikotarpis laikomas minimaliu naudojimosi paslaugomis laikotarpiu.
 1. ATSAKOMYBĖ
  • Kiekviena Šalis privalo atlyginti savo kaltais veiksmais padarytus kitai Šaliai pagrįstus tiesioginius nuostolius. Šalys susitaria, kad nuostolių, žalos bei išlaidų atlyginimas neatleidžia įsipareigojimų nevykdančios Šalies nuo tolesnio šia Sutartimi prisiimtų jos įsipareigojimų vykdymo. Paslaugų mokėtojas, įstatymų nustatytais atvejais taip pat privalo atlyginti Kliento padarytą žalą Paslaugų teikėjui ar jo turtui.
  • Paslaugų teikėjas neatsako už Paslaugų neteikimą ar netinkamą teikimą ir (arba) Klientui tuo padarytą žalą, jei tai įvyko ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, taip pat už trečiųjų asmenų veiksmus ar apribojimus, taikomus Klientui.
  • Jei iš Paslaugų mokėtojo gautų įmokų nepakanka visam įsiskolinimui už Paslaugas padengti, gautos įmokos paskirstomos taip: pirmiausia padengiamos Paslaugų teikėjo patirtos išlaidos išieškant skolą iš Paslaugų mokėtojo, toliau padengiama skola už paslaugas (pradedant seniausia).
 1. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
  • Sutartis įsigalioja pasirašymo dieną ir galioja iki Šalių Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų visiško įvykdymo. Narystės galiojimo terminas nurodytas Specialiosiose sąlygose.
  • Paslaugų teikėjui iš esmės pažeidus Sutartį, Paslaugų mokėtojas turi teisę vienašališkai, be teismo ir nenurodant priežasčių, nutraukti Sutartį, įspėjęs Paslaugų teikėją raštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. Tokiu atveju, Paslaugų mokėtojas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui už Klientui suteiktas paslaugas iki Sutarties nutraukimo momento.
  • Paslaugų mokėtojas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, apie tai įspėjęs Paslaugų teikėją ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, jei Paslaugų teikėjas ne dėl Kliento ar Paslaugų mokėtojo kaltės neteikia Klientui Paslaugų ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų per abonemento galiojimo laikotarpį. Šiame punkte nurodytu atveju Paslaugų teikėjas grąžina Paslaugų mokėtojo sumokėtus piniginius mokėjimus už laikotarpį, kurį Paslaugos Klientui nebuvo teikiamos.
  • Nutraukus Sutartį 6.2 ir 6.3 punktų pagrindu, kai Paslaugų mokėtojas yra sumokėjęs už paslaugas avansu, Paslaugos mokėtojui grąžinama kainos dalis už neišnaudotą Abonemento galiojimo laikotarpį.
  • Sutarties perrašymas kitam asmeniui negalimas.
  • Sutarties nutraukimas Kliento iniciatyva, nesant Paslaugų teikėjo kaltės: nutraukiant Vasaros vaikų plaukimo pamokų paslaugų teikimo Sutartį Kliento iniciatyva, nesant Paslaugų teikėjo kaltės, avansas nėra grąžinamas. Sutartis nutraukiama nuo Kliento prašyme nurodytos dienos.
  • Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant, be išankstinio perspėjimo, laikinai apriboti Paslaugų teikimą (arba jų dalį) Klientui apie tai informuodamas raštu Paslaugų mokėtoją šiais atvejais:
   • Jeigu Klientas gadina Paslaugų teikėjo įrangą;
   • Jeigu Paslaugų mokėtojas laiku neatsiskaito su Paslaugų teikėju Sutartyje nustatyta tvarka;
   • Jeigu Kliento neteisėti veiksmai riboja kitų asmenų galimybę pasinaudoti Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis;
   • Jeigu dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo, Paslaugų teikėjas negali suteikti Paslaugų (įskaitant atvejus, kai įvyksta miesto inžinerinių tinklų avarijos, force majeure aplinkybės ir pan.);
   • Jeigu Klientas ar Paslaugų mokėtojas nesilaiko kitų šios Sutarties sąlygų.
  • Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai informavęs Paslaugų mokėtoją raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, jeigu Klientas ar Paslaugų mokėtojas:
   • Nesilaiko esminių Sutarties sąlygų;
   • Pakartotinai pažeidžia kitas Sutarties sąlygas;
  • Sutarties nutraukimas dėl Kliento ar Paslaugų mokėtojo kaltės, neatleidžia Paslaugų mokėtojo nuo pareigos atsiskaityti su Paslaugų teikėju už Klientui suteiktas Paslaugas iki Sutarties nutraukimo momento.
  • Sutartis gali būti keičiama Paslaugų teikėjo iniciatyva, pasikeitus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintam mokesčiui už teikiamas paslaugas. Tokiu atveju, Paslaugų mokėtojas turi teisę nesutikti su pasikeitusiomis sąlygomis ir nutraukti sutartį prieš tai atsiskaitęs už iki nutraukimo gautas paslaugas.
 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
  • Paslaugų mokėtojo ir Kliento pateiktų asmens duomenų valdytojas – VšĮ „Active Vilnius“, įstaigos kodas 302682862, buveinės adresas S. Nėries g. 45A, LT-06305 Vilnius.
  • Paslaugų mokėtojo ir Kliento pateikti asmens duomenys yra tvarkomi šios Sutarties sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais.
  • Paslaugų mokėtojo ir Kliento pateikti asmens duomenys suprantami kaip duomenys apie vardą, pavardę, gimimo datą, gyv. vietos adresą, el. paštą, telefono numerį, banko sąskaitos numerį, sveikatos būklę, be kita ko, vaizdo duomenys, atvaizdas, kurį Paslaugų mokėtojas sutinka suteikti Paslaugų teikėjui dėl vidinės tvarkos taisyklių bei visa kita, ką Reglamentas Nr. 2016/679  laiko asmens duomenimis ir kas yra pateikiama šios Sutarties vykdymo tikslais.
  • Paslaugų mokėtojo ir Kliento duomenų teisėto tvarkymo kriterijus – asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartį.
  • Paslaugų mokėtojo ir Kliento duomenų pateikimas Paslaugų teikėjui yra Sutartyje numatytas reikalavimas. Paslaugų mokėtojo ir Kliento privalo pateikti duomenis Paslaugų teikėjui tam, kad būtų sudaryta Sutartis ir būtų galima ją vykdyti.
  • Paslaugų teikėjas perduos Paslaugų mokėtojo asmens duomenis savo įgaliotiems asmens duomenų tvarkytojams, kurie padeda Paslaugų teikėjui vykdyti šią Sutartį. Daugiau informacijos Bendrosiose asmens duomenų apsaugos taisyklėse.
  • Paslaugų mokėtojo ir Kliento pateikti asmens duomenys saugomi Sutarties galiojimo metu ir 3 metus po Sutarties sudarymo, išskyrus popierine forma sudarytas sutartis ir lydinčius dokumentus, kurių bendrasis saugojimo terminas – 10 metų.
  • Paslaugų mokėtojas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, jog yra informuoti ir sutinka, kad:
   • Paslaugų teikėjas tvarkytų ir valdytų Paslaugų mokėtojo ir Kliento asmens duomenis tinkamam užsakytų paslaugų suteikimui;
   • Asmens duomenys būtų tvarkomi ir valdomi remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
   • Turi teisę būti informuoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Paslaugų mokėtojo ir Kliento asmens duomenų tvarkymo veiksmus, remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
   • Taip pat turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, El. paštas ada@ada.lt).
  • Paslaugų mokėtojas gali pasinaudoti aukščiau aprašytomis teisėmis, be kita ko, kreipiantis į Paslaugų teikėją info@activevilnius.lt, arba registruotu paštu S. Nėries g. 45A, LT-06305 Vilnius.
  • Paslaugų teikėjas, įgyvendina ES Bendrojo duomenų apsaugos Reglamento Nr. 2016/679 nuostatas ir duomenų apsaugos pareigas, remdamasis direktoriaus įsakymu patvirtintomis Bendrosiomis asmens duomenų apsaugos taisyklėmis, kuriose skelbiama papildoma informacija, susijusi su asmens duomenų tvarkymu.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  • Visi Šalių pranešimai ir (ar) sąskaitos už paslaugas ar kita informacija turi būti pateikiami raštu arba kitomis informavimo priemonėmis ir yra laikomi tinkamai įteiktais pagal Sutarties preambulėje išdėstytus Sutarties šalių rekvizitus.
  • Sutartis pildoma ir keičiama tik rašytiniu abiejų Šalių susitarimu.
  • Šalys nėra atsakingos už visišką ar dalinį sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, esant nepaprastosioms Force Majeure aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti, jei šios aplinkybės turėjo tiesioginį poveikį šios Sutarties vykdymui.
  • Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie Force Majeure aplinkybę bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau turi pranešti kitai Šaliai apie susidariusią situaciją. Būtina pranešti ir tuomet , kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją laiku nepranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.
  • Bet kokie iš šios Sutarties kylantys arba su ja susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat šios Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti susitarimo per 30 (trisdešimt) dienų, toks ginčas ar nesutarimas sprendžiamas LR įstatymų nustatyta tvarka.
  • Ši Sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Po vieną egzempliorių tenka kiekvienai Šaliai.
  • Visi pranešimai ir kitas susirašinėjimas, vykdant šią Sutartį, įteikiami kitai Šaliai pasirašytinai, arba Specialiose sąlygose nurodytais kontaktais siunčiami registruotu paštu, arba elektroniniu paštu, arba Paslaugų mokėtojui trumpąja žinute. Pranešimai laikomi gautais šiais atvejais:
   kai jie buvo įteikti pasirašytinai - įteikimo dieną;
   kai jie buvo išsiųsti registruotu paštu - 5 (penktą) dieną po išsiuntimo;
   kai jie buvo išsiųsti elektroniniu paštu ar trumpąja žinute - kitą darbo dieną.

Paslaugų teikėjo vardu:

Paslaugų mokėtojas:

Padalinio vadovas Donatas Balandis

 

 

 

____________________________

(vardas, pavardė, parašas)


ATMINTINĖ DĖL SAUGAUS ELGESIO IR ĮSTAIGOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ

PRIVALOMA:

 1. Įeiti į persirengimo kambarius arba baseiną galima tik leidus treneriui arba įstaigos personalui.
 2. Asmeninius daiktus palikti persirengimo kambaryje esančioje spintelėje. Brangius daiktus rekomenduojama palikti namuose. Įstaiga už daiktų dingimą neatsako. Saugoti ir prisiimti atsakomybę už savo asmeninius daiktus. Įstaigos darbuotojai neatsako už paliktus daiktus.
 3. Prieš naudodamasis baseinu Klientas privalo nusiprausti po dušu su muilu ir kempine.
 4. Vykdyti trenerio nurodymus. Netrukdyti užsiėmimo metu kitiems.
 5. Tausoti Įstaigos inventorių ir atlyginti už sugadintą turtą. Pasinaudojus priemonėmis, po užsiėmimo jas palikti tvarkingai trenerio nurodytose vietose.
 6. Pastebėjus pažeidimus ar įvykus nelaimingam atsitikimui, gaisrui, vagystei, muštynėms informuoti trenerį arba įstaigos personalą

DRAUDŽIAMA:

 1. Įlipti ir išlipti iš baseino bei šokinėti be trenerio leidimo.
 2. Nerti ant galvos į negilią vietą, „skandinti draugus“, tampyti juos už kojų.
 3. Griežtai draudžiama grįžti į baseiną po užsiėmimo (dėl paliktų daiktų kreiptis į įstaigos personalą).
 4. Kramtyti kramtomąją gumą Įstaigos patalpose.
 5. Įstaigos patalpose bėgioti, šokinėti, stumdytis, spjaudyti, muštis, triukšmauti.
 6. Atlikti gamtinius reikalus ne tualete.
 7. Neštis skystą muilą, gėrimus ir pan. stiklinėje taroje.
 8. Fotografuoti kitus Įstaigos lankytojus Įstaigos patalpose, viešinti atvaizdus be trečiųjų asmenų leidimo.
Perskaičiau ir SUTINKU