x
Šriftas:  
Fonas/spalva:  
Iliustracijos:  
Šiuo metu esantis baseino ir sporto klubo užimtumas: 0%
Kviečiame registruotis į vaikų mokymo plaukti grupes.

 Darbo laikas darbo dienomis 6 - 21 val.

Darbo laikas savaitgaliais 8 - 20 val.

Dėl kasmetinių profilaktinių valymo darbų  nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 18 d. (imtinai) baseinas ir sporto klubas BUS UŽDARYTAS.

* tuo metu klientų narystės bus sustabdytos

Registracija į plaukimo pamokas suaugusiems

Registracija į plaukimo pamokas suaugusiems

Plaukimo pamokų kaina suaugusiems*:
   79.00 € / mėn., 2 kartai per savaitę: pirmadienis – trečiadienis arba antradienis – ketvirtadienis.
   49.00 € / mėn., 1 kartas per savaitę: penktadienis.
Registracijos metu mokama dalinė suma, proporcinga likusiųjų dienų skaičiui iki būsimojo mėn. 1 dienos.

* - asmuo registracijos dieną turi būti ne jaunesnis nei 18 metų;
* - nesudalyvavus plaukimo pamokose/oje, užsiėmimai/as nėra keliami į kitą dieną;
* - plaukimo pamokos trukmė – 45 min.;
* - maksimalus grupės dalyvių sk. – 8 asmenys;
* - pasirašoma plaukimo pamokų lankymo sutartis, įsipareigojant kas mėnesį mokėti fiksuotą įmoką už teikiamas baseino paslaugas;
* - būsimiems mokėjimams, pagal Jūsų nurodytą atsiskaitomosios sąskaitos numerį (IBAN), aptarnaujantis bankas sugeneruos elektroninę sąskaitą.

Pastaba: registracija į plaukimo pamokų laisvas vietas laikoma patvirtinta tik "Fabijoniškių baseinui ir sporto klubui" gavus apmokėjimą ir žiūrint paeiliui pagal apmokėjimo gavimo laiką.

Šiuo metu visos vietos užimtos ir registracija negalima.

PATVIRTINTA
Direktoriaus
2023 m. gegužės 9 d.
Įsakymu Nr. AV-09/05/2023
Dėl tipinių įstaigos naudojamų
sutarčių redakcijos patvirtinimo

 PASLAUGŲ SUTARTIS
Nr. FB-
Data

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

 

Pavadinimas:

VŠĮ „Active Vilnius“

Juridinio asmens kodas:

302682862

Adresas:

S. Nėries g. 45A, Vilnius

PVM mokėtojo kodas:

LT100012080313

Banko sąskaita:

LT823500010001398558, "Paysera LT", UAB, banko kodas: 35000

Tel. Nr.:

+370 5 203 4815

El. pašto adresas:

info@fabijoniskiubaseinas.lt

Atstovas:

Padalinio vadovas Donatas Balandis

KLIENTAS

 

Vardas:

 

Pavardė:

 

Gimimo data:

 

Gyv. Adresas:

 

Tel. Nr.:

 

El. pašto adresas:

 

Banko sąskaitos nr.:

 

NARYSTĖS SĄLYGOS

 

Paslaugų teikimo plano pavadinimas:

 

Priklausančios paslaugos:

Grupinės suaugusių plaukimo treniruotės

Narystės aktyvavimo diena:

 

Narystės galiojimo terminas:

 

Kaina Eur/ mėn.:

 

Suteiktos Paslaugų nuolaidos suma per

 

mėnesį:

 

Perrašymas kitam klientui:

Negalimas

 

Jeigu Kliento pasirinktas atsiskaitymo už Paslaugas būdas yra E.

 

sąskaita, Klientas, pasirašydamas Sutartį, sutinka gauti E.

Kliento sutikimas dėl E. sąskaitos

sąskaitas interneto banke. Informuojame, kad siekiant įvykdyti šį

naudojimo:

pasirinkimą, Kliento aukščiau Specialiosiose sąlygose nurodyti

 

asmens duomenys turės būti perduoti E. sąskaitos pateikėjui, jo

 

mokėjimo paslaugų teikėjui bei tarpininkui.

Paslaugų teikėjo vardu

Klientas

Donatas Balandis

 

1.1. BENDROSIOS SĄLYGOS

 1. SĄVOKOS

Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:

Bendrosios sąlygos – reiškia neatsiejamą Sutarties sudėtinę dalį, kurioje nustatomos bendros visiems Klientams taikomos Paslaugų teikimo sąlygos;

Klientas – reiškia asmenį, kuris naudojasi Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis pagal su Paslaugų teikėju sudarytą Sutartį;

Narystės galiojimo terminas – reiškia visą naudojimosi Paslaugomis laikotarpį, nurodytą Specialiose sąlygose; Paslaugos – reiškia Paslaugų teikėjo siūlomas paslaugas, kurias sudaro suaugusiųjų grupinio plaukimo treniruotės, kurios yra teikiamos konkrečioje Paslaugų teikimo vietoje;

Paslaugų mokestis – reiškia Kliento mokėtiną sumą Paslaugų teikėjui per kalendorinį mėnesį už suteiktas Paslaugas;

Paslaugų teikėjas – reiškia VŠĮ „Active Vilnius“, juridinio asmens kodas 302682862, buveinės adresas S. Nėries g. 45 A, Vilnius;

Specialiosios sąlygos – reiškia neatsiejamą Sutarties sudėtinę dalį, kurioje apibrėžiamos Klientui taikomos Paslaugų teikimo sąlygos ir Kliento pasirinkimai;

Sutartis – reiškia šią Sutartį tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo, kurią sudaro Specialiosios sąlygos ir Bendrosios sąlygos, su visais jos priedais, pakeitimais ir papildymais;

Šalys – reiškia klientą ir Paslaugų teikėją kartu;

Taisyklės – reiškia Vidaus tvarkos taisykles, patalpintas Paslaugų teikėjo interneto svetainėje.

 

1.2. Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos kitos sąvokos turi Taisyklėse nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalauja kitaip.

 1. SUTARTIES DALYKAS

Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais suteikti Klientui 2.1. Paslaugas pagal Kliento pasirinktą paslaugų planą, o Klientas įsipareigoja tinkamai ir laiku atsiskaityti

su Paslaugų teikėju šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

Esant neatitikimų tarp Sutartį sudarančių dokumentų, nustatoma tokia jų viršenybė: pirma, Specialiosios

2.2. sąlygos, antra, Bendrosios sąlygos.

2.3. Klientas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad:

prieš jam sudarant Sutartį Paslaugų teikėjas suteikė jam išsamią ir suprantamą informaciją apie teikiamų 2.3.1. Paslaugų prigimtį, specifiką, teikimo sąlygas, kainą, teikimo terminus, išaiškino Klientui Šalių

atsakomybę už netinkamą Sutarties vykdymą, suteikė kitą Kliento apsisprendimui sudaryti Sutartį reikalingą / reikšmingą informaciją;

tinkamai pats ar pasitelkdamas gydytojų pagalbą įvertino save sveikatos būklę, pastaroji yra tinkama 2.3.2. Kliento pasirinktų Paslaugų gavimui, turi (jei tokie yra reikalingi) visus reikiamus sveikatos priežiūros

įstaigų / gydytojų leidimus, suderinimus, sutikimus Kliento pasirinktoms paslaugoms, todėl nėra jokių su Kliento sveikata susijusių aplinkybių, dėl kurių Klientas negalėtų naudotis Paslaugomis.

 

 1. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai:

3.2. Paslaugų teikėjas turi teisę:

Uždaryti Baseiną dėl atliekamų darbų, varžybų, treniruočių, šventinių dienų bei kitais nenumatytais 3.2.6. atvejais. Tokiomis dienomis klientams paslaugos nebus suteikiamos, klientai apie tai bus iš anksto informuojami Paslaugų teikėjo interneto svetainėje. Už laikotarpį, kuriuo nebus galima naudotis Baseino paslaugomis, klientams nebus grąžinami pinigai, narystės trukmė nepratęsiama.

3.3.      Klientas įsipareigoja:

3.3.1. Laikytis Sutarties ir Paslaugų teikėjo Taisyklėse nustatytų sąlygų;

3.3.2. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną, po to, kai Klientas atsiskaito už Paslaugas Sutarties 4.1 punkte nustatyta tvarka, įsigyti nario kortelę/ lustinę apyrankę už papildomą mokestį;

3.3.3. Atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje nustatyta tvarka;

3.3.4. Naudotis Paslaugomis ne trumpiau nei minimalų naudojimosi Paslaugomis laikotarpį (jeigu pasirinkus atitinkamą planą yra nustatytas minimalus paslaugos naudojimosi laikotarpis);

3.3.5. Pateikti Paslaugų teikėjui teisingą informaciją ir dokumentus;

3.3.6. Esant įsiskolinimui, atlyginti Paslaugų teikėjui visas su skolos administravimu ir išieškojimu susijusias išlaidas;

Informuoti raštu Paslaugų teikėją apie savo duomenų, nurodytų šios Sutarties Specialiosiose sąlygose, pasikeitimą ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas. Klientui neinformavus Paslaugų teikėjo apie savo

3.3.7. kontaktinių duomenų, nurodytų šios Sutarties preambulės dalyje, pasikeitimą, yra laikoma, kad duomenys, pateikti šios Sutarties preambulėje, yra teisingi ir visa korespondencija, siunčiama nurodytais kontaktais, yra laikoma tinkamai įteikta praėjus Sutartyje nustatytam terminui; Pasikonsultuoti su gydytoju ir pasitikrinti sveikatą dėl sveikatos būklės tinkamumo plaukioti baseine,

3.3.8. kaitintis pirtyje. Sergant kai kuriomis širdies ir kraujagyslių ligomis, griaučių ir raumenų sistemos ligomis galima skendimo rizika, galvos svaigimas, raumenų spazmai, infarktas, dehidratacija, nudegimo rizika (pirtyje), turint alergiją chlorui galimos alerginės reakcijos;

3.3.9. Laikytis Taisyklių. Bėgiojant, avint netinkamą avalynę, nemokant plaukti galima rizika sveikatai: skendimas, minkštųjų audinių susimušimas, susitrenkimas, kaulų skilimas ar lūžis ir pan.;

3.3.10. Būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų);

Nesinaudoti baseinu, pirtimis esant šioms sveikatos būklėms: sergant infekcinėmis ligomis; sergant konjunktyvitu, užkrečiamomis odos ligomis; esant alergiškam baseino dezinfekcinėms medžiagoms

3.3.11. (chlorui ir kt.); turint atviras žaizdas, kraujuojant; esant apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų; esant sveikatos būklėms ar negalavimams, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui.

3.4.      Klientas turi teisę:

3.4.1. Naudotis teikiamomis paslaugomis pagal pasirinktą Paslaugų teikimo planą;

Stabdyti Narystės galiojimą ligos ar atostogų atveju. Narystė ligos ar atostogų atveju gali būti stabdoma ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų per 12 mėnesių laikotarpį, stabdymo intervalas - ne mažiau kaip

3.4.2. 7 kalendorinės dienos. Klientas apie narystės stabdymą ne vėliau kaip prieš 1 Paslaugų teikėjo darbo dieną turi informuoti Paslaugų teikėją. Pradinis narystės galiojimo terminas nėra pratęsiamas, o proporcingai perskaičiuojama viena kito mėnesio įmoka, sumažinant ją proporcingai tiek dienų, kiek buvo sustabdyta narystė.

 1. ATSISKAITYMO TVARKA

Už teikiamas paslaugas Klientas atsiskaito su Paslaugų teikėju kiekvieną mėnesį už einamojo mėnesio

4.1. paslaugas. Minimalus naudojimosi paslaugomis laikotarpis – 1 mėnuo.

Pirmąjį mokėjimą už pasirinktas paslaugas, skaičiuojant imtinai nuo pirmosios naudojimosi Paslaugomis dienos iki einamojo mėnesio paskutinės dienos (atitinkamai likusių mėnesio dienų

4.2.     skaičiui) Klientas sumoka Paslaugų teikėjui grynais pinigais arba banko kortele, arba pavedimu į Paslaugų teikėjo sąskaitą, nurodytą šios Sutarties preambulėje, arba savitarnoje, ne vėliau kaip iki pirmosios naudojimosi Paslaugomis dienos.

Antrąją ir paskesnes sąskaitas už sekančio mėnesio paslaugas Paslaugų teikėjas išrašo ir pateikia

4.3.      kiekvieno einamojo mėnesio pirmą darbo dieną, kurias Klientas pilnai apmoka per 5 (penkias) darbo dienas nuo sąskaitos gavimo momento.

Kliento narystės kortelė yra blokuojama ir Klientas nėra įleidžiamas į Paslaugų teikimo vietą, jeigu Klientas neapmoka pateiktos sąskaitos per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.

4.4.     Klientas turi teisę šią įmoką sumokėti grynaisiais pinigais ar banko kortele Paslaugų teikimo vietoje arba bankiniu pavedimu internetiniame puslapyje per savo paskyrą. Po apmokėtos sąskaitos už paslaugas Klientas gali naudotis Paslaugomis.

Jeigu paslaugos pradėtos teikti ne pirmą atitinkamo atsiskaitymo laikotarpio dieną, pirmo atsiskaitymo laikotarpio paslaugų mokestis už paslaugas sumažinamas proporcingai dienų, praėjusių nuo atsiskaitymo

4.5.     laikotarpio pradžios iki paslaugų teikimo pradžios, skaičiui. Paslaugų teikimo pradžios diena yra įskaitoma į ataskaitinį laikotarpį, už kurį turi būti mokama. Šios nuostatos netaikomos nutraukiant paslaugų teikimą ir (arba) pasibaigus Sutarčiai.

 1. ATSAKOMYBĖ

Kiekviena Šalis privalo atlyginti savo kaltais veiksmais padarytus kitai Šaliai pagrįstus tiesioginius 5.1. nuostolius. Šalys susitaria, kad nuostolių, žalos bei išlaidų atlyginimas neatleidžia įsipareigojimų

nevykdančios Šalies nuo tolesnio šia Sutartimi prisiimtų jos įsipareigojimų vykdymo.

Paslaugų teikėjas neatsako už Paslaugų neteikimą ar netinkamą teikimą ir (arba) Klientui tuo padarytą 5.2. žalą, jei tai įvyko ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, taip pat už trečiųjų asmenų veiksmus ar apribojimus, taikomus Klientui.

Jei iš Kliento gautų įmokų nepakanka visam įsiskolinimui už Paslaugas padengti, gautos įmokos

5.3.     paskirstomos taip: pirmiausia padengiamos Paslaugų teikėjo patirtos išlaidos išieškant skolą iš Kliento, toliau padengiama skola už paslaugas (pradedant seniausia).

 1. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis įsigalioja pasirašymo dieną ir galioja iki Šalių Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų visiško įvykdymo. Narystės galiojimo terminas nurodytas Specialiosiose sąlygose.

Paslaugų teikėjui iš esmės pažeidus Sutartį, Klientas turi teisę vienašališkai, be teismo ir nenurodant priežasčių, nutraukti Sutartį, įspėjęs Paslaugų teikėją raštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. Tokiu atveju, Klientas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui už gautas paslaugas iki Sutarties nutraukimo momento.

Klientas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, apie tai įspėjęs Paslaugų teikėją ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, jei Paslaugų teikėjas ne dėl Kliento kaltės neteikia Klientui Paslaugų ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų per abonemento galiojimo laikotarpį. Šiame punkte nurodytu atveju Paslaugų teikėjas grąžina Kliento sumokėtus piniginius mokėjimus už laikotarpį, kurį Paslaugos Klientui nebuvo teikiamos.

Nutraukus Sutartį 6.2 ir 6.3 punktų pagrindu, kai Klientas yra sumokėjęs už paslaugas avansu, Klientui grąžinama kainos dalis už neišnaudotą Abonemento galiojimo laikotarpį.

Sutarties perrašymas kitam asmeniui negalimas.

Sutarties nutraukimas Kliento iniciatyva, nesant Paslaugų teikėjo kaltės: nutraukiant Plaukimo pamokų suaugusiems paslaugų teikimo Sutartį, Sutartis laikoma nutraukta nuo sekančio mėnesio pirmos dienos, o Klientas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui už gautas paslaugas iki Sutarties nutraukimo momento. Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant, be išankstinio perspėjimo, laikinai apriboti Paslaugų teikimą (arba jų dalį) Klientui apie tai informuodamas raštu šiais atvejais:

6.7.1. Jeigu Klientas gadina Paslaugų teikėjo įrangą;

6.7.2. Jeigu Klientas laiku neatsiskaito su Paslaugų teikėju Sutartyje nustatyta tvarka;

6.7.3. Jeigu Kliento neteisėti veiksmai riboja kitų asmenų galimybę pasinaudoti Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis;

6.7.4. Jeigu dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo, Paslaugų teikėjas negali suteikti Paslaugų (įskaitant atvejus, kai įvyksta miesto inžinerinių tinklų avarijos, force majeure aplinkybės ir pan.);

6.7.5. Jeigu Klientas nesilaiko kitų šios Sutarties sąlygų.

Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai informavęs Klientą raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, jeigu Klientas:

6.8.1. Nesilaiko esminių Sutarties sąlygų;

6.8.2. Pakartotinai pažeidžia kitas Sutarties sąlygas;

6.8.3. Vėluoja atsiskaityti už paslaugas ilgiau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Sutarties nutraukimas dėl Kliento kaltės, neatleidžia Kliento nuo pareigos atsiskaityti su Paslaugų teikėju už jam suteiktas Paslaugas iki Sutarties nutraukimo momento.

 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

7.1.      Kliento pateiktų duomenų valdytojas – Paslaugų teikėjas.

Kliento pateikti asmens duomenys yra tvarkomi paslaugų sutarties sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais.

7.3.      Paslaugų teikėjas šios Sutarties 3.2.3. punkte nurodytu tikslu tvarkys šiuos Kliento asmens duomenis:

7.3.1. Vardas, pavardė;

7.3.2. Gimimo data;

7.3.3. Gyv. adresas;

7.3.4. El. paštas;

7.3.5. Telefono Nr.;

7.3.6. Banko sąskaitos Nr.

Kliento duomenų teisėto tvarkymo kriterijus – asmens duomenys tvarkomi siekiant suteikti paslaugas ir

7.4. įvykdyti sutartį.

Kliento duomenų pateikimas Paslaugų teikėjui yra sutartyje numatytas reikalavimas. Klientas privalo 7.5. pateikti duomenis Paslaugų teikėjui tam, kad būtų sudaryta sutartis. Nepateikus duomenų Paslaugų

teikėjas negalės sudaryti šios Sutarties.

Paslaugų teikėjas perduos Kliento asmens duomenis savo įgaliotiems asmens duomenų tvarkytojams, 7.6. kurie padeda Paslaugų teikėjui vykdyti šią Sutartį. Daugiau informacijos Bendrosiose asmens duomenų

apsaugos taisyklėse.

Kliento pateikti asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties sudarymo

7.7. arba tiek, kiek reikalauja atskiri su socialinėmis paslaugomis susiję LR teisės aktai.

7.8.      Klientas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, jog yra informuotas ir sutinka, kad:

7.8.1. Paslaugų teikėjas tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis tinkamam užsakytų paslaugų suteikimui;

7.8.2. Asmens duomenys būtų tvarkomi ir valdomi remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu; Turi teisę būti informuoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti

7.8.3. ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Kliento asmens duomenų tvarkymo veiksmus, remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

7.8.4. Taip pat turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, El. paštas ada@ada.lt).

Klientas ir jo darbuotojai gali pasinaudoti aukščiau aprašytomis teisėmis, be kita ko, kreipiantis į

7.9. Paslaugų teikėją info@activevilnius.lt, arba registruotu paštu S. Nėries g. 45A, LT-06305 Vilnius. Paslaugų teikėjas, įgyvendina ES Bendrojo duomenų apsaugos Reglamento Nr. 2016/679 nuostatas ir

7.10. duomenų apsaugos pareigas, remdamasis direktoriaus įsakymu patvirtintomis Bendrosiomis asmens duomenų apsaugos taisyklėmis, kuriose skelbiama papildoma informacija, susijusi su asmens duomenų tvarkymu.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi Šalių pranešimai ir (ar) sąskaitos už paslaugas ar kita informacija turi būti pateikiami raštu arba 8.1. kitomis informavimo priemonėmis ir yra laikomi tinkamai įteiktais pagal Sutarties preambulėje išdėstytus Sutarties šalių rekvizitus.

8.2. Sutartis pildoma ir keičiama tik rašytiniu abiejų Šalių susitarimu.

Šalys nėra atsakingos už visišką ar dalinį sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, esant nepaprastosioms

8.3. Force Majeure aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis

pašalinti, jei šios aplinkybės turėjo tiesioginį poveikį šios Sutarties vykdymui.

Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie Force Majeure aplinkybę bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau turi pranešti kitai Šaliai apie susidariusią situaciją. Būtina

pranešti ir tuomet , kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės

8.4. atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją laiku nepranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

Bet kokie iš šios Sutarties kylantys arba su ja susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat šios Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus

8.5. pasiekti susitarimo per 30 (trisdešimt) dienų, toks ginčas ar nesutarimas sprendžiamas LR įstatymų nustatyta tvarka.

Ši Sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Po vieną egzempliorių tenka kiekvienai Šaliai.

Visi pranešimai ir kitas susirašinėjimas, vykdant šią Sutartį, įteikiami kitai Šaliai pasirašytinai, arba 8.7. Specialiose sąlygose nurodytais kontaktais siunčiami registruotu paštu, arba elektroniniu paštu, arba

Klientui trumpąja žinute. Pranešimai laikomi gautais šiais atvejais:

7.6.1. kai jie buvo įteikti pasirašytinai - įteikimo dieną;

7.6.2. kai jie buvo išsiųsti registruotu paštu - 5 (penktą) dieną po išsiuntimo;

7.6.3. kai jie buvo išsiųsti elektroniniu paštu ar trumpąja žinute - kitą darbo dieną.

 

Paslaugų teikėjo vardu
Donatas Balandis

Klientas

 

FABIJONIŠKIŲ BASEINO IR SPORTO KLUBO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Fabijoniškių baseine ir sporto klube (toliau - Baseine), esančiame S. Nėries g. 45A, Vilniuje, lankytojai gali naudotis 25 metrų 8 takelių plaukimo baseinu bei pirtimis. Taip pat sportuoti treniruoklių salėje ir lankyti grupinius užsiėmimus.
 2. Baseino valdytojas (toliau - Valdytojas) - VšĮ „Active Vilnius“ (juridinio asmens kodas 302682862, registracijos adresas S. Nėries g. 45A, Vilnius LT-06305, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, bendrovės duomenų tvarkytojas VĮ Registrų centras Vilniaus filialas).
 3. Lankytojas - kiekvienas asmuo, kuris Valdytojo nustatyta tvarka įsigijo bilietą, abonementą, dovanų kuponą, gavo leidimą ar kitais Valdytojo nustatytais teisėtais būdais pateko į baseiną per įėjimo vartelius.
 4. Vidaus tvarkos taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato Baseino lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomus saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, Baseino Valdytojo ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas, bilietų ir abonementų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką ir papildomų paslaugų teikimo sąlygas.
 5. Taisyklės viešai skelbiamos Baseino internetinėje svetainėje www.fabijoniskiubaseinas.lt ir privalomos visiems Baseino lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Asmuo, prieš sudarydamas Baseino paslaugų sutartį (t. y. prieš įsigydamas bilietą ar abonementą), privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir, naudodamasis Baseino paslaugomis, jų laikytis.
 6. Baseino lankytojas visiškai atsakingas už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis. Valdytojas ir jo darbuotojai neatsako dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Baseine, kurie atsitiko ne dėl Baseino Valdytojo kaltės.
 7. Teisę naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis turi bet kokio amžiaus asmenys, išskyrus šiose Taisyklėse numatytas išimtis.
 8. Baseine draudžiama lankytis šiems asmenims:

8.1. Sergantiems COVID-19 ar bet kokia kita virusine/infekcine liga, įtariamiems, kad serga COVID-19 liga, ar bet kokia kita virusine/infekcine liga, ir turėjusiems sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);

8.2. Su atviromis žaizdomis;

8.3. Su kitais negalavimais, kurie kelia ar gali kelti grėsmę lankytojo ar kitų lankytojų sveikatai ar saugumui;

8.4. Neturintiems elektroninio bilieto (lustinės apyrankės);

8.5. Apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;

8.6. Kurių elgesys kelia pavojų Baseinui, jo saugumui ir higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms.

 

 1. Vaikai iki 16 metų gali lankytis Baseine tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusiųjų asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų saugumą, sveikatos būklę, elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimą, spintelių saugų užrakinimą. Vienas suaugęs asmuo gali lydėti ne daugiau nei 4 (keturis) vaikus.
 2. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga kito asmens priežiūra, Baseine gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens arba asmeninio asistento. Vienas suaugęs asmuo gali lydėti ne daugiau nei 1 (vieną) neįgalų asmenį.
 3. Atliekant techninę profilaktiką, apie tai įspėjus iš anksto Baseino internetinėje svetainėje www.fabijoniskiubaseinas.lt, registratūroje ir/ar socialiniuose tinkluose, Baseinas gali būti laikinai uždarytas. Taip pat iš anksto viešai skelbiamų varžybų metu gali būti apribotas ar laikinai sustabdytas naudojimasis Baseino paslaugomis. Apie planuojamas varžybas lankytojai informuojami www.fabijoniskiubaseinas.lt, registratūroje ir/ar socialiniuose tinkluose. Šie laikotarpiai nėra kompensuojami.
 4. Lankytojai privalo palikti treniruoklių salę, grupinių užsiėmimų salę, pirčių erdvę ir baseino erdvę likus 20 min. iki Fabijoniškių baseino ir sporto klubo darbo pabaigos arba nedelsiant po personalo nurodymo. Pro vartelius (turniketą) lankytojai turi išeiti iki Fabijoniškių baseino ir sporto klubo darbo pabaigos.
 5. Kilus klausimams ar neaiškumams lankytojai turi teisę kreiptis į Fabijoniškių baseino ir sporto klubo personalą.
 6. BILIETŲ ĮSIGIJIMO TVARKA, ĮKAINIAI
 7. Bilietų kainos skelbiamos Baseino kasoje ir interneto puslapyje www.fabijoniskiubaseinas.lt bilietai parduodami Baseino kasoje ir interneto puslapyje www.fabijoniskiubaseinas.lt.
 8. Parduodamų bilietų kiekis ir išduodamų lustinių apyrankių skaičius turi atitikti faktinį įeinančių per įėjimo vartelius asmenų skaičių.
 9. Bilietai gali būti laikinai neparduodami dėl techninių kliūčių arba kai yra užimtos visos daiktų saugojimo spintelės.
 10. Asmeniui, įsigijusiam bilietą, abonementą ir nusprendusiam nesinaudoti Fabijoniškių baseino ir sporto klubo paslaugomis, pinigai už bilietą, abonementą negrąžinami ir nekeičiami į kito tipo bilietą.
 11. Asmeniui, pametusiam abonementą, jo prašymu, gali būti išduodamas abonemento dublikatas, kurio kaina 3 Eur. Baseino abonementu gali naudotis tik asmuo, kuriam abonementas yra priskirtas. Dalinti abonementą kitiems asmenims draudžiama.
 12. Už vidaus Taisyklių pažeidimus, Fabijoniškių baseino ir sporto klubo administracija turi teisę panaikinti abonemento galiojimą.
 13. Už vidaus Taisyklių pažeidimus, Fabijoniškių baseino administracija turi teisę panaikinti abonemento galiojimą.
 14. Vaikams iki 6 metų įėjimas į baseiną su suaugusiojo palyda yra nemokamas. Vaikams nuo 6 iki 18 metų galioja baseine nustatyti įkainiai.
 15. Nepilnamečiai asmenys, norintys įsigyti vienkartinio apsilankymo bilietą vandens ir pirčių zonoje, privalo atvykti kartu su lydinčiuoju suaugusiu (sulaukusiu 18 metų) asmeniu, kuris atsako už nepilnametį klientą jo buvimo Fabijoniškių baseine metu. Lydintysis asmuo turi įsigyti vienkartinio apsilankymo bilietą bei privalo kartu būti.
 16. Asmenys, norintys įsigyti bilietą ar abonementą su nuolaida, privalo pateikti teisę gauti nuolaidą patvirtinantį dokumentą (skrajutę, kortelę, pažymėjimą ar kt.).
 17. Fabijoniškių baseino ir sporto klubo paslaugas teikia tik įstaigoje dirbantys treneriai. Klientui, įsigijus vienkartinio apsilankymo bilietą ar turint narystę, neleidžiama teikti tretiesiems asmenims jokių paslaugų (sveikatinimo, treniravimo, fizinio rengimo, reabilitacijos ar kitas komercinio pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti klientus). Jei klientas teikia paslaugas kitiems asmenims, Fabijoniškių baseinas ir sporto klubas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir uždrausti klientui naudotis teikiamomis paslaugomis.
 18. Jei lankytojas, jau išėjęs iš Fabijoniškių baseino ir sporto klubo, pageidauja pakartotinai patekti į Fabijoniškių baseino ir sporto klubo teritoriją, jis turi įsigyti naują bilietą.
 19. Kylant abejonių dėl lankytojo amžiaus, registratorius - kasininkas turi teisę pareikalauti lankytojo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju dokumento kopija nedaroma.

III. LUSTINĖ APYRANKĖ, JOS PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS

 1. Parduodant vienkartinį bilietą ar įsigyjant abonementą (prie abonemento skaičiuojamas papildomas mokestis už lustinę kortelę/apyrankę). Prieš įeinant į Fabijoniškių baseiną ir sporto klubą, registratūroje išduodama lustinė apyrankė, kuri priskiriama kiekvienam lankytojui individualiai.
 2. Lustinę apyrankę yra būtina aktyvuoti per pirmąsias 15 min. įeinant per įėjimo vartelius. Neaktyvavus lustinės apyrankės per 15 min., ji automatiškai blokuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.
 3. Lustines apyrankes gavę asmenys turi įeiti per įėjimo vartelius po vieną, priglausdami apyrankę prie skaitytuvo, esančio ant vartelių. Praleistas laikas Fabijoniškių baseine ir sporto klube pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai asmuo įeina per įėjimo vartelius ir stabdomas tada, kai lankytojas išeina per išėjimo vartelius priduodamas apyrankę į žetonų surinkėją.
 4. Lankytojas privalo saugoti lustinę apyrankę. Lankytojui praradus lustinę apyrankę ar sugadinus elektroninę jos dalį privaloma prieiti prie kasų ir kreiptis į personalą dėl lustinės apyrankės užblokavimo. Už lustinę apyrankę Lankytojas į kasą sumoka vienkartinį patvirtintą mokestį.
 5. Išėjus anksčiau, t.y. neišbuvus viso skirto laiko limito, pinigai už neišbūtą laiką lankytojui negrąžinami.
 6. Už buvimo Fabijoniškių baseine ir sporto klube laiko limito viršijimą (laiką, už kurį nebuvo sumokėta įsigyjant bilietą) arba už išėjimą po oficialių Fabijoniškių baseino ir sporto klubo darbo valandų atsiskaitoma taip:
 1. Jeigu lankytojas negali sumokėti už papildomai praleistą laiką ar suteiktas paslaugas, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Lankytojai, padarę žalą Fabijoniškių baseinui ir sporto klubui, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, atsako jų tėvai (globėjai) arba lydintys asmenys.
 1. KITA BENDRA INFORMACIJA
 1. Baseinas dirba darbo dienomis nuo 6:00 val. iki 22:00 val., savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 8:00 val. iki 21.00 val.
 2. Fabijoniškių baseino ir sporto klubo teritorijoje asmenys dėl jų saugumo yra stebimi vaizdo kameromis.
 3. Rūkyti lankytojams Fabijoniškių baseino ir sporto klubo teritorijoje griežtai draudžiama.
 4. Lankytojai į Fabijoniškių baseiną ir sporto klubą įleidžiami su abonementais nurodytomis dienomis ir valandomis. Įėjimas vieną kartą per dieną, o buvimas baseine neribotas, išskyrus vaikų / suaugusių plaukimo pamokas. Pamiršę ar dėl kitų priežasčių nepateikę abonemento, į Baseiną gali būti įleidžiami pagal vardą pavardę, pateikus asmens tapatybės kortelę.
 5. Fabijoniškių baseinas ir sporto klubas neatsako už lankytojų asmeninius daiktus, paliktus Fabijoniškių baseino ir sporto klubo patalpose ir neužrakintose daiktų saugojimo spintelėse. Lankytojams rekomenduojama į Baseiną nesinešti brangių ir vertingų daiktų, o juos atsinešus - palikti saugyklose.
 6. Lankytojų palikti ir vėliau kitų lankytojų ar Fabijoniškių baseino ir sporto klubo personalo surasti ir Valdytojui perduoti daiktai saugomi administracijoje 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
 7. Kai yra užrakinama daiktų saugojimo spintelė, lankytojai privalo kruopščiai patikrinti, ar patikimai užrakinta daiktų saugojimo spintelė.
 8. Kiekvienas lankytojas turi teisę naudotis ne daugiau kaip viena daiktų saugojimo spintele. Bandant naudotis daugiau kaip viena daiktų saugojimo spintele, tokie lankytojų veiksmai vertinami kaip įsilaužimas į svetimą spintelę.
 9. Lankytojai privalo nedelsdami palikti Fabijoniškių baseiną ir sporto klubą, jeigu kyla pavojus ir to reikalauja personalas.
 10. Lankytojai, Fabijoniškių baseine ir sporto klube pajutę bet kokių sveikatos sutrikimų, privalo kreiptis į plaukimo trenerį, baseino prižiūrėtoją ar kitą personalą.
 11. Lankytojams, kurie planuoja pradėti lankyti baseiną ir mokytis plaukti, rekomenduojame pasitikrinti sveikatą.
 12. BASEINO IR PIRČIŲ ERDVĖS TAISYKLĖS
 13. Baseino gylis yra 2 metrai, todėl Baseine Vaikai iki 18 metų įleidžiami tik su suaugusiais ar treneriais, kurie atsako už jų saugumą.
 14. Baseino lankytojai privalo avėti šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje aplinkoje.
 15. Baseino lankytojai privalo naudoti plaukimo kepurėlę (ilgesni plaukai privalo būti surišti gumyte skirta plaukams ir paslėpti po kepurėle).
 16. Baseine privaloma būti su maudymosi apranga (ne ilgesne nei iki kelių).
 17. Prieš einant į baseino erdvę ir išeinant iš jos, lankytojams būtina nusiprausti po dušu.
 18. Plaukiojant takeliuose būtina laikytis dešinės pusės.
 19. Baseino takelyje vienu metu gali plaukioti ne daugiau kaip 12 žmonių.
 20. Lankytojas, norėdamas išlipti iš baseino, privalo naudotis kopėtėlėmis.
 21. Pirtyse kiekvienas lankytojas privalo turėti rankšluostį arba chalatą.
 22. Prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, būtina nusiprausti duše.
 23. Į sausas pirtis galima įeiti tik turint rankšluostį arba chalatą, kurį būtina pirtyje pasitiesti ant medinių gultų po visu kūnu.
 24. Šlepetes būtina palikti prie įėjimo į sausąją pirtį.
 25. Lankytojas, atėjęs į baseiną su nepilnamečiu vaiku (iki 16 metų), privalo jį prižiūrėti, nepalikti vieno bei atsako už jo saugumą.
 26. Pirtyse rekomenduojama būti ne ilgiau kaip 7 minutes ir ne daugiau kaip tris kartus, darant 10 minučių pertrauką. 61. Pirtyse draudžiama triukšmauti.
 27. Tam tikrose, daugiau atidumo reikalaujančiose vietose, iškabinti įspėjamieji ženklai, kurių privaloma laikytis.
 28. TRENIRUOKLIŲ IR GRUPINIŲ UŽSIĖMIMŲ SALIŲ TAISYKLĖS
 29. Lankytojas, prieš pradėdamas naudotis treniruoklių salės ar grupinių užsiėmimų salės įranga, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti treniruoklių salę ar grupinių užsiėmimų salę bei naudotis jo teikiamomis konkrečiomis paslaugomis bei įranga.
 30. Treniruoklių ir grupinių užsiėmimų salėje privaloma dėvėti tvarkingus sporto drabužius, avėti švarią sportinę avalynę. Draudžiama sportuoti avint lauko avalynę, šlepetes, sandalus bei futbolo sportinius batelius, taip pat neavint visiškai jokios avalynės (nebent sporto salės treneris nurodo kitaip). Pažeidžiantys šį punktą lankytojai gali būti neįleidžiami arba prašomi palikti patalpas.
 31. Prieš naudojantis treniruoklių salės įranga ir inventoriumi, būtina susipažinti su treniruoklių salėje iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis naudojimosi instrukcijomis, o esant bet kokiems neaiškumams, kreiptis į Fabijoniškių baseino ir sporto klubo personalo darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo.
 32. Kilus neaiškumams grupinių užsiėmimų salėje būtina kreiptis į Fabijoniškių baseino ir sporto klubo personalą.
 33. Naudojantis įranga, ant treniruoklių ir kilimėlių būtina pasitiesti rankšluostį.
 34. Treniruoklių salėje, keliant didelius svorius, būtina pasikviesti į pagalbą antrą asmenį.
 35. Atlikus pratimus, būtina sutvarkyti treniruotės vietą (treniruoklių priedai, kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas).
 36. Naudotis treniruoklių ir grupinių užsiėmimų salės įranga ir kitu inventoriumi galima tik pagal tiesioginę jų paskirtį. Nežinant kaip teisingai ir saugiai naudotis treniruokliais ir kitu treniruoklių salės inventoriumi, būtina konsultuotis su Fabijoniškių baseino ir sporto klubo personalo darbuotojais.
 37. Draudžiama naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais, o apie pastebėtą gedimą nedelsiant turi būti informuojami Fabijoniškių baseino ir sporto klubo darbuotojai.
 38. Draudžiama trukdyti kitiems treniruoklių ar grupinių užsiėmimų salės lankytojams naudotis treniruokliais ir kitu inventoriumi, pertraukėlių tarp pratimų metu negalima užimti treniruoklių, palikti ant jų asmeninių daiktų.
 39. Prieš pasirenkant krūvį treniruoklių ar grupinių užsiėmimų salėje, privaloma įsitikinti, ar jis atitinka asmeninį fizinį pajėgumą. Jūsų saugumas ir sveikata - Jūsų pačių rankose. Sveikatai pablogėjus ar patyrus traumą esant treniruoklių ar grupinių užsiėmimų salėje, nedelsiant turi būti informuojami Fabijoniškių baseino ir sporto klubo personalo darbuotojai. Visa atsakomybė, dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis treniruoklių ar grupinių užsiėmimų salėje tenka lankytojui. Fabijoniškių baseinas ir sporto klubas neatlygina lankytojui dėl jo teikiamų paslaugų lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus jeigu ši žala atsirado dėl paslaugos teikėjo kaltės.
 40. Jaunesniems nei 16 metų asmenims patekti į treniruoklių ir grupinių užsiėmimų salę ir joje sportuoti draudžiama, išskyrus su prižiūrinčio salės trenerio priežiūra. 16-17 metų amžiaus nepilnamečiai klientai treniruoklių salėje gali savarankiškai sportuoti tik pateikę vieno iš tėvų (globėjų) rašytinį prašymą, pažymą apie sveikatos būklę ir pasirengimą sportuoti treniruoklių salėje. Tokiu atveju tėvai (globėjai) prisiima visą riziką susijusią su 16-17 metų amžiaus nepilnamečių klientų sveikata ar bet kokia žala jų sveikatai ir gyvybei.
 41. Nepilnamečiai klientai treniruoklių salėje gali sportuoti su prižiūrinčio salės trenerio priežiūra (Vilniaus miesto sporto centro auklėtiniai jiems skirtu laiku (grafiku), suderintu su Fabijoniškių baseino ir sporto klubo administracija, bei laikantis Vilniaus miesto sporto centro patvirtintos treniruočių vykdymo tvarkos).
 42. Stalo teniso zonoje privaloma būti su sportine apranga ir avaline.

VII. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Lankytojas turi teisę:

77.1. Naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis;

77.2. Reikalauti, kad Valdytojas atlygintų lankytojo patirtą žalą, atsiradusią dėl Valdytojo kaltės, šiose Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka.

 1. Lankytojas įsipareigoja:

79.1. Prieš pradėdamas naudotis Fabijoniškių baseino ir sporto klubo teikiamomis paslaugomis, įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia jomis naudotis. Neigiamos pasekmės, susijusios su šio reikalavimo nevykdymu, tenka pačiam lankytojui;

79.2. Būdamas Fabijoniškių baseine ir sporto klube ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų;

79.3. Būdamas Fabijoniškių baseine ir sporto klube segėti ir naudotis tik jam priskirta lustine apyranke;

79.4. Vykdyti personalo nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi;

79.5. Netrukdyti kitiems lankytojams naudotis baseino bei pirties paslaugomis;

79.6. Naudotis įranga treniruoklių salėje, grupinių užsiėmimų salėse, ir/ arba baseinu bei pirtimis taip, kaip to reikalauja šios Taisyklės.

VIII. VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Valdytojas turi teisę:

81.1. Į Fabijoniškių baseiną ir sporto klubą neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, Fabijoniškių baseino ir sporto klubo higienos būklei ir/ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;

81.2. Į Fabijoniškių baseiną ir sporto klubą neįleisti asmenų, jeigu jie nesutinka laikytis šių Taisyklių;

81.4. Pašalinti iš Fabijoniškių baseino ir sporto klubo lankytojus, kurie pažeidžia Taisykles, nepaiso įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo personalo nurodymų. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami;

81.5. Vienašališkai pakeisti Taisykles, jas paskelbiant viešai;

81.6. Neįleisti asmenų be papildomo paaiškinimo, jeigu tai kelia saugumo grėsmę kitiems lankytojams.

 1. REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS
  1. Fabijoniškių baseino ir sporto klubo administracija rekomenduoja planuojantiems lankytis įvertinti savo fizines galimybes ir sveikatos būklę (pvz., lėtinius susirgimus, traumas, nėštumą ir t.t.).
  2. Lankytojams nerekomenduojama į Fabijoniškių baseiną ir sporto klubą neštis brangių ir/ar vertingų daiktų (papuošalų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti. Baseino vandens ir pirčių zonoje draudžiama turėti (naudotis) mobiliaisiais telefonais.
  3. Lankytojams nerekomenduojama naudotis Fabijoniškių baseino ir sporto klubo teikiamomis paslaugomis segint bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą patiems lankytojams ir/ar Fabijoniškių baseino ir sporto klubo inventoriui.
 1. BENDROSIOS ELGESIO TAISYKLĖS
 2. Tam tikrose, daugiau atidumo reikalaujančiose vietose, yra iškabinti įspėjamieji ženklai, kurių privaloma laikytis (draudžiama filmuoti, fotografuoti, naudotis mobiliaisiais telefonais ir pan.).
 3. Gerti ir valgyti baseino, pirties ar treniruoklių salės zonoje draudžiama. Atsigaivinti geriamuoju vandeniu leidžiama tam skirtose vietose.
 4. Vykstant vaikų užsiėmimams (formaliam, neformaliam ar formalųjį švietimą papildančiam vaikų ugdymui), vaikų tėveliai į baseino zoną neįleidžiami (įeiti gali tik lydintys mokytojai).
 5. Pageidautina dušuose neužtrukti ilgiau kaip 15 minučių.
 6. Lankytojai privalo vykdyti visus Fabijoniškių baseino ir sporto klubo personalo reikalavimus, užtikrinančius tvarką ir saugumą vandenyje, pirtyje, sporto salėje ir kitose patalpose.
 7. DRAUDIMAI
 8. Fabijoniškių baseine ir sporto klube draudžiama:

90.1. Atsinešti su savimi stiklinės taros, dūžtančių, aštrių daiktų;

90.2. Atsinešti su savimi maisto produktų bei alkoholinių gėrimų;

90.3. Lankytis su gyvūnais;

90.4. Čiuožinėti laiptų turėklais, laipioti plieninėmis konstrukcijomis ar kitaip gadinti Fabijoniškių baseine ir sporto klube esantį inventorių;

90.5. Garsiai triukšmauti, šūkauti, švilpauti, melagingai kviestis pagalbos, bėgioti (lankytojas gali paslysti ir susižaloti), stumdytis, taškytis vandeniu;

90.6. Spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti natūralius gamtinius poreikius ne tualetuose;

90.7. Palikti vaikus iki 18 m. be priežiūros;

90.8. Avėti lauko avalynę, išskyrus erdvę iki persirengimo rūbinės;

90.9. Lankytojui naudotis ne jam priskirta lustine apyranke;

90.10. Šokinėti į vandenį nuo baseinų kraštų, siekiant nardyti;

90.11. Vaikams iki 3 metų maudytis baseinuose be specialių sauskelnių;

90.12. Atsinešti į pirtį (sauną) ir joje naudoti savo užpilus, ekstraktus ir vantas;

90.13. Pirtyje (saunoje) patiems pilti vandenį ar eterinius aliejus ant akmenų;

90.14. Reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus;

90.15. Filmuoti ir fotografuoti kitus klientus be jų sutikimo, viešinti atvaizdus be jų leidimo, naudotis mobiliuoju telefonu baseino erdvėje;

90.16. Pilti gėrimus į baseiną;

90.17. Persirengimo kambariuose gręžti šlapius drabužius (maudymosi kostiumėlius, maudymosi glaudes, rankšluosčius ir kitus daiktus);

90.18. Turėti, vartoti ir būti apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, rūkyti.

 

XII. ATSAKOMYBĖ

 1. Lankytojas, padaręs žalą Fabijoniškių baseine ir sporto klube esančiam turtui, lankytojų turtui ir/ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.
 2. Fabijoniškių baseino ir sporto klubo administracijai ar darbuotojams įtarus, jog lankytojas padarė nusikalstamą veiką, nedelsiant yra kviečiama policija.
 3. Nepilnamečių iki 18 metų tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.
 4. Numatytos materialinės žalos kompensacijos už prarastą ar sugadintą inventorių nustatomos pagal tuo metu patvirtintus įkainius.
 5. Lankytojas, patyręs turtinę ir/ar neturtinę žalą Fabijoniškių baseine ir sporto klube, nedelsdamas turi pranešti apie tai Fabijoniškių baseino ir sporto klubo administracijai ar darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką, aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir/ar turtui nenagrinėjami.
 6. Valdytojas nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo Fabijoniškių baseine ir sporto klube patirtą turtinę ir/ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose Taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir/ar rekomendacijų.
 7. Valdytojas neatsako už lankytojų asmeninius daiktus ar už tai, kad jie buvo prarasti ir/ar iš dalies sugadinti, įskaitant ir lankytojų maudymosi kostiumus, kurie buvo apgadinti naudojantis baseinu ar dėl chloruoto vandens.
 8. Fabijoniškių baseinas ir sporto klubas už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei Fabijoniškių baseino ir sporto klubo personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.

 

SUTINKU:

( kliento parašas )

 

INFORMACIJA APIE TEISĘ ATSISAKYTI NUOTOLINĖS SUTARTIES

Jūs turite teisę atsisakyti nuotolinės sutarties per 14 dienų nenurodydamas jokios priežasties.

Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis praėjus 14 dienų nuo dienos, kurią sudaryta sutartis.

Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties Jūs turite mums, VšĮ „Active Vilnius“, buveinės adresas S. Nėries g. 45A, Vilnius, tel. 8 5 203 4815, el. paštas - info@fabijoniskiubaseinas.lt, pranešti apie savo sprendimą atsisakyti sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą elektroniniu laišku. Galite pasinaudoti pridedama SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA, bet tai nėra privaloma.

Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

Sutarties atsisakymo pasekmės: Jei Jūs atsisakote sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti sutarties, grąžinsime Jums iš Jūsų gautus pinigus. Atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją. Papildomi mokesčiai netaikomi.

Jei paslaugos, Jūsų pageidavimu, bus pradėtos teikti sutarties atsisakymo laikotarpiu (aktyvuota narystė per 14 kalendorinių dienų), atsisakius Sutarties, Jūs turėsite sumokėti mums sumą, kuri apskaičiuojama Jūsų iki Sutarties atsisakymo apsilankymų skaičių padauginus iš vienkartinio abonemento kainos.

 

PAVYZDINĖ NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA

(Šią formą užpildykite ir grąžinkite tik tada, jei norite atsisakyti sutarties)

 

Kam:

VšĮ „Active Vilnius“

 1. Nėries g. 45A, Vilnius

El. pašto adresas: info@fabijoniskiubaseinas.lt

Pranešu, kad atsisakau paslaugų užsakytų _____________________(data) nuotoliniu būdu internetinėje

svetainėje info@fabijoniskiubaseinas.lt.

Kliento vardas, pavardė______________________________

Kliento adresas_____________________________________

Kliento asmens kodas________________________________

Kliento parašas_____________________________________

Data _____________________________________________

Pastaba. Sumokėta suma už paslaugas grąžinama į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo darytas mokėjimas, per 14 dienų nuo prašymo gavimo dienos.

 

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Aš, Petras Petraitis

 

 1. Esu informuotas ir neprieštarauju, kad:

1.1. VšĮ “Active Vilnius”, kodas 302682862, adresas S. Nėries g. 45A, Vilnius, Fabijoniškių baseinas ir sporto klubas (toliau – Paslaugos teikėjas) gautų ir tvarkytų šiuos mano asmens duomenis sutarčių sudarymo, tapatybės nustatymo ir mokesčio mokėjimo/išieškojimo tikslu: klientų (ar teisėtų vaikų atstovų) vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, nuotrauką, banko sąskaitos numerį.

1.2. Paslaugos teikėjas, siekdamas užtikrinti turto apsaugą ir asmenų saugumą turi teisėtą interesą baseino ir sporto klubo patalpose vykdyti vaizdo stebėjimą.

1.3. Gauti asmens duomenys bus naudojami užtikrinant teikiamų paslaugų įvykdymui ir kokybei, nustatyti kliento tapatybę, tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimui (gavus atskirą Kliento sutikimą). Renkami tik minimalūs kliento asmens duomenys, būtini paslaugai teikti.

 1. Kliento asmens duomenų judėjimas (kam ir kaip perduodami). Duomenys gali būti matomi:
 1. Asmens duomenų tvarkymas:

3.1. Gauti asmens duomenys tvarkomi įgaliotų paslaugos teikėjo darbuotojų, kurie yra supažindinti ir duomenis tvarko pagal iš anksto parengtas tvarkas (asmens duomenų tvarkymo taisykles, informacijos saugumo politiką ir kt.) ir teisės aktų reikalavimus. Su šiais dokumentais klientas turi teisę susipažinti pateikęs prašymą raštu.

3.2. Asmens duomenys laikomi saugiose, pašaliniams, taip pat neįgaliotiems asmenims neprieinamose vietose. Kompiuteriuose saugomi asmens duomenys yra apsaugoti slaptažodžiais. Duomenys tvarkomi sutarčių sudarymo ir tapatybės nustatymo tikslu yra saugomi Nsoft programinėje įrangoje ir popieriniuose aplankuose du metus nuo paskutinio prisijungimo prie kliento paskyros. Asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu saugomi du metus nuo paskutinio prisijungimo prie kliento paskyros, bet ne ilgiau nei klientas atšaukia savo sutikimą. Vaizdo įrašai saugomi dvi savaites.

3.3. Klientas kreipęsis į Paslaugos tiekėją bei pateikęs asmens dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant ir duomenų gavėjus, kuriems buvo perduoti asmens duomenys, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (jeigu atšaukia savo sutikimą), teisę į duomenų perkeliamumą (gauti asmens duomenis iš Paslaugos teikėjo arba prašyti perduoti savo asmens duomenis nurodytam duomenų valdytojui), teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

3.4. Klientas turi teisę bet kada atšaukti sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Klientas atsisakyti tiesioginės rinkodaros pasiūlymų gali kreipdamasis į Paslaugos teikėją tiesiogiai arba el. paštu info@fabijoniskiubaseinas.lt arba elektroniniame laiške paspaudęs nuorodą, kuri leidžia atsisakyti tiesioginės rinkodaros pasiūlymų gavimo.

3.5. Asmens duomenys kaupiami, saugomi, tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

3.6. Klientas informuotas, kad esant klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, gali kreiptis į Paslaugos teikėją tiesiogiai. Taip pat, turėdamas nusiskundimų, gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

 1. Taip pat esu informuotas, kad paslaugos teikėjo paslaugų gavimo vietos yra filmuojamos kameromis norint užtikrinti asmenų saugumą bei apsaugoti paslaugos teikėjo ir/ar kliento turtą.

Su aukščiau pateikta informacija susipažinau ir sutinku:

(vardas,pavardė ir parašas)

 

Perskaičiau ir SUTINKU